ÚVOD


Téma zdravotně nezávadných potravin hraje v Evropě významnou roli. Evropská komise v důsledku několika významných krizí (viz. skandál s BSE, mykotoxiny aj.) provedla zásadní reorganizaci celého systému zajištění bezpečnosti potravin. Nástrojem politiky EU se stal nezávislý Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EÚBP), jehož cílem je poskytovat EU nezávislé poradenství v oblasti bezpečnosti potravin (založené na vědeckých podkladech). Činnost EÚBP zahrnuje nezávislé poradenství, sběr a analýzu informací a komunikaci se spotřebiteli. Členské státy EU byly vyzvány ke spolupráci s EÚBP a k vytvoření návazných bezpečnostních struktur.

Jako součást národního systému ČR byla vytvořena Koordinační skupina a vědecké výbory s návazností na stávající složky státního dozoru a orgány ochrany veřejného zdraví.

V druhé polovině roku 2002 byl založen, jako jeden ze 4 vědeckých výborů, "Výbor fytosanitární a životního prostředí" (dále jen "Výbor"). Tento Výbor má za cíl sběr informací, jejich analýzu a predikci problémů v oblasti bezpečnosti potravin, které mají návaznost

1. na problémy v primární zemědělské výrobě, importu a exportu zemědělských surovin/produktů a fyto-karanténní oblasti,

2. na problémy bezpečnosti potravin vznikající jako důsledek narušeného životního prostředí.


Tyto webové informační stránky Výboru byly vyhotoveny jako příspěvek ke komunikaci rizik s veřejností.

 

Doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava
předseda Výboru

 

............................................................................................................................

UPOZORNĚNÍ:
Veškeré dokumenty (celý dokument nebo pouze část) umístěné na těchto stránkách mohou být použity, reprodukovány nebo překládány, pro nekomerční nebo komerční použití, pouze se souhlasem Vědeckého výboru fytosanitárního a životního prostředí.

............................................................................................................................

KONTAKT:

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 - Ruzyně

T: +420 233 022 350
E-mail: salava@vurv.cz

© Vědecký výbor fytosanitární a živnotního prostředí
2008

Aktualizace: 02.02.2023